top of page

Environmental impact analysis through the industrial lighting product life cycle

Shuyi Wang, Daizhong Su, You Wu, Shifan Zhu, Wentao Kuang and Ming Ma

bottom of page