Application of Life Cycle Assessment into Eco-Design of LED Lighting Products

Shuyi Wang, Daizhong Su, You Wu, Zijian Chai